Přednáška zootechnika včelstev

Vážení kolegové a kolegyně,

naše ZO Hostomice pořádá a srdečně vás zve na včelařskou přednášku na téma zootechnika včelstev (dle zájmu může být upřesněna), přednášející je p. Jaroslav Rohlíček, učitel včelařství. Přednáška se bude konat dne 2.10. 2021 od 9h v restauraci U Frajerů v Hostomicích.

Za ZO Hostomice Martin Kareš, jednatel

Dopis ČMSCH k vyplnění Hlášení o počtu včelstev

page1image45270448

Vážený chovateli včel,

zasíláme Vám „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť předvyplněné údaji z ústřední evidence chovatelů, kterou pro MZe ČR na základě pověření spravuje ČMSCH, a. s., podle zákona č. 154/2000 Sb.

Tento formulář Vám zasíláme jako podklad ke splnění Vaší povinnosti zaslat do ústřední evidence „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ ke dni 1.9.2021. Tuto povinnost Vám ukládá vyhláška č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška ukládá povinnost hlášení zaslat do 15.září 2021.
Ke splnění této povinnosti využijte některý z možných způsobů k zaslání hlášení uvedených dále.

1. z WEB formuláře

Zaslání hlášení prostřednictvím WEB formuláře na adrese: https://eagri.cz/HlaseniVcely

K zaslání hlášení z WEB formuláře nepotřebujete uživatelský účet k Portálu farmáře, ale použijte Vaše registrační číslo včelaře a kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři, nebo v e-mailu. Každý včelař má přidělen vlastní jedinečný kód hlášení platný jen pro daný rok.

2. Portálu farmáře

Pokud máte zřízen uživatelský účet k Portálu farmáře, můžete hlášení odeslat odsud.

3. zasláním doplněného formuláře

V tomto případě proveďte kontrolu registrovaných údajů. Pokud je některý z údajů uveden nepřesně nebo se změnil, vytištěný údaj škrtněte a čitelně vepište údaj správný.

!!! Věnujte pozornost kontaktním údajům ( telefonní číslo, e-mail, kontaktní adresa) a opravte je, pokud nejsou aktuální.

!!! Pokud je kontrola parcely v tabulce stanovišť ve sloupci „Parc. typ“ vyhodnocena „!“ či „?“, tedy jako nevyplněná či v uvedeném katastru nenalezená, je třeba opravit číslo parcely včetně čísla za lomítkem.

V případě chyby v parcelním čísle Vás budeme kontaktovat za účelem opravy.

Do formuláře prosíme, čitelně zapište skutečný počet včelstev, které jste na jednotlivých stanovištích měli ke dni 1. září 2021, připište nová stanoviště a nepoužívaná stanoviště přeškrtněte.

Pokud již včely nechováte, prosíme, vraťte obdržený formulář s poznámkou „nevčelařím“. Zkontrolovaný, doplněný a podepsaný formulář odešlete na ČMSCH, a.s.:

 • –  přímo na níže uvedenou adresu
 • –  případně čitelně oskenované na e-mailovou adresu uevcely@cmsch.czUpozornění: od roku 2022 již nebude možné zaslat „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9.“ e-mailem. Jde o elektronickou komunikaci a alternativou toho je WEB formulář.Další informaceDle vyhláška č. 136/2004 Sb.. ,§ 2, písmeno n) definuje včelstvo: Včelstvo je společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 × 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává. Počet včelstev v hlášení tedy uvádějte dle této definice.Ověření přijetí Vašeho hlášení:
  Od 25.8.2021 
  budete mít možnost si na stránce WEB formuláře přes nabídku: Hlášení včelaře -> Zjistit stav hlášeníověřit, zda jsme přijali a případně zda je již zaevidováno Vaše hlášení zaslané poštou nebo e-mailem.V jakémkoli dalším styku s ústřední evidencí používejte přidělené registrační číslo včelaře a přidělená registrační čísla jednotlivých stanovišť.V případě, kdy od Vás nedostaneme 3 roky v řadě „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť, budeme mít za to, že již nevčelaříte, Vaše registrace bude ukončena a již Vám nebudeme zasílat přehled stanovišť.V případě jakékoli nejasnosti se obraťte na odpovědnou pracovnici ČMSCH a.s. Evu Zelenkovou (tel.: 257 896 210) nebo pište na e-mailovou adresu uevcely@cmsch.cz , případně se obraťte na naši informační službu (tel.: 257 896 212, 257 896 335, 257 896 264).
 • Českomoravská společnost chovatelů, a. s. ústřední evidence včel
  Benešovská 123
  252 09 Hradištko

Hlášení počtu včelstev a dotace 1.D 2021 do 15.9.2021

Vážení kolegové a kolegyně,

opět se náš včelařský rok posunul k podzimu a s tím souvisí administrativní povinnosti, které všichni jistě znáte a pečlivě dodržujete, ale máme i nové členy, pro které to bude letos poprvé.

Každý včelař je povinnen do 15.9. 2021 nahlásit počet včelstev na ČMSCH (ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŮ), to lze udělat online. A zároveň nám do organizace předat vyplněnou žádost 1.D na dotaci pro včelstva.

Formuláře pro hlášení a žádost najdete v sekci FORMULÁŘE, žádost o dotaci 1.D je i přílohou časopisu včelařství.

V případě potřeby o pomoc s vyplněním formulářů se můžete obrátit na jednatele ZO Hostomice p. M. Kareše tel. 724322483

S přáním hezkého léta za ZO Hostomice Martin Kareš, jednatel

Jak přezimovala včelstva, dotazník

Vážení přátelé,

pan Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., národní koordinátor COLOSS nás požádal o obeslání našich organizačních jednotek s upozorněním na článek, který najdete na našem webu – Jak vám přezimovala včelstva? – Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz).  
Čím více včelařů se zapojí do monitoringu úspěšnosti zimování včelstev a vyplní příslušný dotazník, na který je v článku odkazováno, tím více budou mít výsledná čísla vypovídající schopnost.S pozdravem
Mgr. Jarmila Machová předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s.predseda@vcelarstvi.cz775190361
Vyřizuje: Linda Hladíková

sekretářka tajemníka



Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel: 222 515 512

mailto:hladikova@vcelarstvi.cz

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021 byla zveřejněna

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (dále jen Metodika 2021). Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument reaguje na vývoj nákazové situace. 

Změny v Metodice 2021 jsou minimální. Je tomu tak s ohledem na plánované změny evropské legislativy v oblasti zdraví zvířat. Nové požadavky bude třeba v průběhu roku 2021 zohlednit v pravidlech kontroly zdraví zvířat ve všech členských státech Evropské Unie (EU) tj. i v Metodice 2021. 

Metodika 2021 upravuje již nyní, s ohledem na novou legislativu EU, možnosti pro vyšetření na infekční rinotracheitidu skotu (IBR).

Dále se v roce 2021 upravují podmínky pro včelaře, za nichž mohou přemísťovat včelstva. Rozsah dosavadních požadavků na vyšetření vzorků měli na mor včelího plodu před přemístěním včelstev se upravuje v souvislosti s návrhem novely veterinárního zákona, která ruší povinnost chovatele včel vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. S cílem dostatečné kontroly nákazové situace a prevence šíření nákazy bude nově doba platnosti vyšetření vzorku měli (spadu ze dna úlů) zkrácena z 12 měsíců na 4 měsíce. Vyšetření bude muset včelař nechat provést při každém přesunu včelstev na vzdálenost větší než 10 kilometrů. Dosud byla tato povinnost závislá na tom, zda se jedná o přesun do jiného katastrálního území obce, či ne.

Dokument stanoví také pravidla, za nichž mohou myslivci používat antiparazitární přípravky u spárkaté zvěře. Jednou z podmínek pro umožnění provedení antiparazitárního ošetření v dané honitbě je parazitologické vyšetření minimálně 30 % veškeré spárkaté zvěře ulovené na jejím území v uplynulém kalendářním roce. Aby bylo ošetření umožněno, musí být navíc pro danou skupinu parazitóz pozitivních minimálně 30 % z odebraných vzorků. Pro použití antiparazitárních přípravků v roce 2021 pak musí uživatel honitby podat žádost o povolení na místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS), a to nejpozději do 8. 1. 2021 a následně obdrží rozhodnutí KVS o povolení ošetření. Vzhledem k tomu, že antiparazitární přípravky zanechávají rezidua, nelze po stanovenou ochrannou lhůtu maso z ulovené zvěře konzumovat. Z tohoto důvodu je možné antiparazitární přípravky v roce 2021 použít pouze v termínu od 1. 2. 2021 do 21. 2. 2021.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Informace

Vážení přátelé,

velká část chovatelů má včelstva umístěna mimo svá bydliště a současně na území odlišného okresu, než kde bydlí. Obdržela jsem mnoho dotazů, zda se zákaz pohybu mezi okresy vztahuje i na cesty na jejich stanoviště včelstev.

Tady je odpověď:

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. února 2021 přijala za účelem předcházení šíření onemocnění Covid-19 s účinností od 1.3.2021 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území ČR tak, že se

zakazuje podle části I.

všem osobám opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, a vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hl. m. Prahy všem osobám, které na území tohoto okresu nebo hl. m. Prahy trvalý pobyt nebo bydliště nemají.

Podle části II. odst. 2

ze zákazů uvedených v části I. je mimo jiné výjimka, kdy jde o nezbytnou cestu za účelem zajištění péče o zvířata.

Včela je podle veterinárního zákona hospodářským zvířetem, proto se výjimka vztahuje i na cesty chovatelů včel na stanoviště včelstev.

Podle části IV. odst. 2 se nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku využívajících výjimek k uvedenému bodu II/2 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2.

K tomuto účelu připravilo MV ČR formulář ZDE/ZDE nebo čestné prohlášení ZDE/ZDE, kde je třeba uvést místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolené výjimky. Policie může ověřovat podezřelé případy.

Doporučuji k formuláři nebo čestnému prohlášení mít u sebe kopii Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2020, které obsahuje počet včelstev chovaných na jednotlivých stanovištích s uvedením katastrálního území a parcelního čísla.

Mgr. Jarmila Machová

Posunutí termínu výplaty dotace

Dobrý den kolegové a kolegyně,

pro vaši informaci a upřesnění případných nedopatření vám sděluji:

Výplata dotace 1.D „Vnouzovém stavu ČR v souvislosti s pandemií koronaviru“ původně plánovaná na leden se posouvá na únor a březen 2021. O konkrétním datumu výplaty dotace vás budeme informovat.

Důvodem posunutí termínu je dle informací SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) stále velký počet chovatelů, kteří nepodali řádně nebo vůbec povinné hlášení o počtu včelstev k 1.9. 2020. V současné době ještě pracovníci fondu kontaktují konkrétní chovatele pro nápravu chyb. V naší organizaci jsme chyby v hlášení odstranili ihned po zjištění a nemělo by se nás to již týkat.

S přátelským pozdravem

Za ZO Hostomice

Martin Kareš, jednatel tel. 724 322 483